Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Instituut Kwaliteit OpenDicht
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn fundamentele aspecten van het functioneren van de Raad van State. In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een klantwaarderingsonderzoek gehouden om van procespartijen te horen welke punten zij verbeterd willen zien.

In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak belangrijke stappen gezet in het digitaal procederen. In februari werd het aantal advocaten uitgebreid dat op vrijwillige basis vreemdelingenzaken (asiel en bewaring) via het portaal Mijn Zaak kan indienen. Vanaf juni 2018 kunnen alle advocaten via het portaal op de website van de Raad van State inloggen met een advocatenpas. Daarmee is de Afdeling bestuursrechtspraak in asiel- en bewaringszaken 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk. In 2018 zijn ongeveer 150 zaken digitaal afgehandeld.

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om partijen actief voor te lichten over wat zij kunnen verwachten in een procedure bij de hoogste algemene bestuursrechter. In 2018 is een eerste instructievideo op de website van de Raad van State gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak verloopt. Daarnaast is de Afdeling bestuursrechtspraak verdergegaan met het stellen van schriftelijke vragen voorafgaand aan de zitting om partijen voor te bereiden op wat tijdens de zitting aan de orde zal komen.

Ook het uitbrengen van nieuws- en persberichten draagt bij aan het beter toegankelijk maken van uitspraken voor een breder publiek. Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in het najaar van 2018 voor het eerst een video uitgebracht waarin persstaatsraad mr. H.G. (Hanna) Sevenster een toelichting geeft op drie vreemdelingenuitspraken over verwesterde vrouwen.

De Afdeling advisering heeft in 2018 stappen gezet om invulling te geven aan haar ambitie om eerder, breder en scherper te adviseren. Deze nieuwe ambitie vraagt om een andere werkwijze binnen de Afdeling advisering. Om die te verwezenlijken heeft zij onderkend dat een cultuurverandering noodzakelijk is. In 2018 is daarom stevig geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking binnen de Afdeling advisering. De ontwikkeling van een nieuwe werkwijze en de bijbehorende cultuurverandering kost, zoals in elke organisatie, tijd en was dan ook nog niet afgerond in 2018. De komende tijd worden vervolgstappen gezet om de beweging te voltooien. In deze ambitie past het voornemen om vaker thematisch te adviseren, los van concrete wetsvoorstellen. Zo bracht de Afdeling advisering in 2018 een ongevraagd advies uit over digitalisering en heeft zij een expertmeeting gehouden over het thema klimaat.

Om de boodschap van haar adviezen beter over te brengen, gebruikt de Afdeling advisering sinds 1 oktober 2018 nieuwe dicta om aan te geven wat haar eindoordeel is over wetsvoorstellen en andere soorten regelgeving. Niet alleen is het taalgebruik van de dicta vereenvoudigd, ook is het aantal teruggebracht. Adviezen over initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden krijgen per 1 oktober 2018 ook een dictum. Dat was tot dan toe niet gebruikelijk.

In 2018 is de Afdeling advisering verder gestart met het nadrukkelijker volgen van de doorwerking van haar adviezen. Door stelselmatig te evalueren wat de betekenis van haar adviezen is geweest, wil zij de kwaliteit van haar advisering verder verbeteren.