Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

Externe contacten

De Raad en zijn beide Afdelingen vinden het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor die ontwikkeling is het onderhouden van een gericht scala aan externe contacten van groot belang. Allereerst wordt de Raad door deze externe contacten gevoed met kennis en inzichten van buiten. Die dragen bij aan de kwaliteit van de adviezen en uitspraken. Tegelijkertijd zijn externe netwerken belangrijk om de kernboodschappen uit de adviezen en uitspraken verder uit te dragen en zo de doorwerking van wat de Raad in zijn verschillende functies doet te helpen vergroten.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in april 2018 een Middag van de Bestuursrechtspraak georganiseerd om van gedachten te wisselen met professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de Afdeling bestuursrechtspraak. Deelnemers waren advocaten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vertegenwoordigers van verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten en ministeries. In het najaar van 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak met bestuursrechters van rechtbanken op informele wijze gesproken over verschillende onderwerpen.

In 2018 hebben achttien rechters in opleiding stage gelopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder namen leden van de Afdeling bestuursrechtspraak met enige regelmaat deel aan uitwisselingen en aan bijeenkomsten in binnen- en buitenland om met collega’s te discussiëren. Daarnaast had de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, zoals elk jaar, overleg met het dagelijks bestuur van het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB) van de rechtspraak en nam hij weer deel aan het Presidenten-Raadoverleg van de Raad voor de rechtspraak.

Om uitvoering te geven aan de ambitie om eerder, breder en scherper te adviseren, heeft de Afdeling advisering in 2018 haar externe netwerk verder uitgebreid. Daarbij gaat het niet alleen om andere overheidsinstanties (nationaal en decentraal), hoge colleges van staat en planbureaus of adviescolleges, maar ook om uitvoeringsorganisaties, universiteiten, sociale partners en vertegenwoordigers van de civil society.

In 2018 werd een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij de inbreng van deze externe partners van grote waarde bleek. Zo organiseerde de Afdeling advisering in februari samen met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een goed bezocht symposium over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro. Het symposium volgde op het in 2017 uitgebrachte rapport De staat van de euro dat de Afdeling advisering op verzoek van de Tweede Kamer schreef.

In maart 2018 vond een expertmeeting plaats over het thema klimaat, in samenwerking met onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er werd gesproken over de instrumenten die de overheid ter beschikking staan bij het verwezenlijken van de klimaatdoelen, de bruikbaarheid van een Klimaatwet en de plaats van bestuurlijke en maatschappelijke akkoorden. Deelnemers uit wetenschap, bedrijfsleven, overheid en politiek woonden de expertmeeting bij. De bijdragen van de meeting zijn gebundeld in de publicatie Klimaatbeleid in wetgeving en akkoorden. Deze publicatie is te vinden op de website van de Raad van State.

In augustus 2018 bracht de Afdeling advisering een ongevraagd advies uit over digitalisering. In haar advies wijst zij op knelpunten bij digitale overheidscommunicatie en bij overheidsbesluiten. Verder doet zij aanbevelingen om die te verbeteren. Ook bij de totstandkoming van dit advies is gebruikgemaakt van de inzichten van onder meer de WRR, universiteiten en andere kenniscentra.