Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

Europese samenwerking

Alle lidstaten van de Europese Unie kennen een (hoogste) administratief rechtscollege. Een aantal lidstaten kent daarnaast een organisatie voor de wetgevingsadvisering, vaak – net als in Nederland – samengebracht onder één dak. De kennis, ervaring en best practices van deze Europese bestuursrechters en wetgevingsadviseurs worden gestructureerd verzameld en uitgewisseld via een gezamenlijk netwerk. Dit netwerk is de Europese Vereniging van Raden van State en Hoogste Bestuursrechtelijke Colleges (ACA-Europe), waarvan het secretariaat is ondergebracht bij de Belgische Raad van State. Ook het Hof van Justitie in Luxemburg is bij ACA-Europe aangesloten. De vereniging kent een tweejaarlijks wisselend voorzitterschap. Medio 2018 droeg de Nederlandse Raad van State het voorzitterschap over aan het Bundesverwaltungsgericht, het administratief hooggerechtshof van Duitsland.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap werd in Den Haag een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Een van de bijeenkomsten ging over de praktijk van de prejudiciële procedure, waarbij nationale rechters het Hof van Justitie vragen hoe zij Europese regelgeving moeten uitleggen. Ook was er een symposium over de invloed die de zich steeds sneller ontwikkelende technologie heeft op wetgeving en het bestuursrecht. Bij deze bijeenkomst, gehouden in de Ridderzaal in mei 2018, ging het concreet over twee vragen:

a) Is het mogelijk om te komen tot deugdelijke toekomstbestendige en techniekonafhankelijke wetgeving in een wereld waarin de technologische ontwikkelingen alsmaar sneller gaan?

b) Hoe gaan bestuursrechters om met overheidsbesluiten die steeds vaker zonder menselijke tussenkomst (zullen) worden genomen?

De ervaringen en visies van de Europese collega’s werden aangevuld met wetenschappelijke inzichten, onder meer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het ongevraagd advies over de digitalisering dat de Afdeling advisering later in 2018 uitbracht, is onder meer gebaseerd op de conclusies van dit symposium.

In oktober 2018 organiseerde ACA-Europe samen met het Estse administratieve hooggerechtshof in Tallinn een bijeenkomst over het onderwerp due process (eerlijke rechtsgang). Aan de hand van een vragenlijst die alle leden hadden ingevuld, werden verschillen en overeenkomsten uit de praktijk met elkaar gedeeld en geanalyseerd.

Daarnaast heeft ACA-Europe databestanden waarin zij de meest relevante bestuursrechtelijke uitspraken verzamelt en is er een online debatforum, waarop rechters elkaar collegiaal kunnen bevragen. Ook heeft de vereniging een uitwisselingsprogramma waarbinnen leden in ‘elkaars keuken’ kunnen kijken.

Op verzoek van het Duitse ACA-voorzitterschap geeft Nederland leiding aan een werkgroep waarin samen met Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië en Luxemburg gewerkt wordt aan een advies aan de Europese Commissie. Dat gaat over de vraag op welke wijze nationale wetgevingsadviseurs en bestuursrechters kunnen bijdragen aan de kwaliteit van Europese regelgeving. Met dit advies hopen de ACA-leden te komen tot een manier van terugkoppeling van praktijkervaringen aan de Europese wetgever, zoals op nationaal niveau in Nederland al gebeurt.