Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

Gelijke uitgangspunten en beginselen

Het functioneren van beide Afdelingen van de Raad van State vraagt om gedegen kennis van de constitutionele en staatkundige regels, inzicht in de bestuurlijke praktijk en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op diverse rechtsgebieden. In beide Afdelingen geldt een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen en besluiten. De samenloop van deze verschillende taken binnen één instituut biedt de Raad een bijzonder overzicht over het openbaar bestuur in Nederland. Dit stelt de Raad in staat om lijnen, ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen.

De Raad rekent het dan ook tot zijn taak om trends, ontwikkelingen en knelpunten in het functioneren van de democratische rechtsstaat te identificeren en daar aandacht voor te vragen of over te adviseren. Uiteindelijk gaat het bij de diverse taken om een en dezelfde functie: door middel van advisering, voorlichting en bestuursrechtspraak eraan bijdragen dat overheidsmacht in Nederland rechtmatig en doelmatig wordt uitgeoefend.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de twee taken onder één dak is een signaleringscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit enkele staatsraden en juristen. Lacunes, knelpunten of imperfecties die de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van zaken signaleert, brengt deze commissie onder de aandacht bij de Afdeling advisering. Deze beziet vervolgens of, en zo ja in hoeverre, de knelpunten aanleiding geven het probleem te betrekken bij de advisering en daarmee onder de aandacht van de wetgever te brengen. Ook de Hoge Raad is gestart met terugkoppeling van de rechter naar de wetgever. Wetgeven is een complex vak, waarin van alle kennis moet worden geprofiteerd die tot beter bruikbare wetgeving kan leiden. Uiteindelijk komt dit de wetgever, de rechter en de maatschappij ten goede.

Door de combinatie van advisering en bestuursrechtspraak onder één dak is het mogelijk schaarse topdeskundigheid uit beide Afdelingen bij elkaar te brengen in de vorm van kennisgroepen. Voor de duiding en uitleg van het recht van de Europese Unie heeft de Raad van State de Commissie recht van de Europese Unie. Deze werkt zowel voor de advisering als voor de bestuursrechtspraak. Hetzelfde is het geval met het Constitutioneel Beraad, dat intern preadviezen geeft als er vragen zijn over toepassing en uitleg van de Grondwet, de nationale constitutionele beginselen, het Statuut voor het Koninkrijk, het constitutionele recht van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de overige mensenrechtenverdragen waarbij Nederland partij is. Deze kennisgroepen hebben een inventariserende en adviserende rol. De verantwoordelijkheid voor de adviezen en uitspraken ligt uiteraard volledig bij de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak zelf.