Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

De Raad en het Koninkrijk

Voor de Raad van State als Koninkrijksorgaan was 2018 het jaar waarin voor het eerst sinds lange tijd alle drie de Caribische landen van het Koninkrijk in de Raad waren vertegenwoordigd. In 2018 is de samenwerking met de Raden van Advies en met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voortgezet en waar mogelijk verder uitgebouwd.
Uit de vele ontmoetingen en de gesprekken over de Koninkrijksrelaties die de vice‑president, staatsraden en medewerkers in 2018 hebben gevoerd, kwam een aantal hoofdpunten naar voren. De Caribische landen hebben op dit moment alle drie een regering die positief staat ten opzichte van de banden binnen het Koninkrijk. Onderlinge samenwerking (ook met de drie eilanden die samen Caribisch Nederland vormen) wordt door iedereen als een goede mogelijkheid gezien.

In de Caribische (ei)landen bestaan complexe vraagstukken op onder meer het gebied van armoede, sociaaleconomische ontwikkeling, duurzame overheidsfinanciën en ambtelijke organisatie. Vanwege de financiële situatie hebben de besturen weinig instrumenten om gericht beleid te voeren. Het saneren van de overheidsfinanciën blijft een zaak van lange adem. Zonder extern, onafhankelijk financieel toezicht lukt dat niet. Tegelijkertijd kan dat financiële toezicht aan kwaliteit winnen als er meer wordt gedaan dan controleren of het ‘bedrag onder de streep’ klopt.

Het bevorderen van de ambtelijke integriteit zal hand in hand moeten gaan met het bevorderen van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Aanpassing van de huidige ontslagwetgeving en een effectiever HRM-beleid kunnen daarbij helpen.

Binnen Caribisch Nederland wordt aangedrongen op het vaststellen van een sociaal bestaansminimum. Met of zonder een vastgesteld minimum is volgens experts op de eilanden gericht beleid nodig om de armoede daadwerkelijk aan te pakken. Met name een groep ouderen heeft het zwaar, evenals veel alleenstaande moeders. Voor deze groepen lijken substantiële verhoging van de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV) en kinderbijslag en een betere regeling voor kinderopvang het meest effectief. Inmiddels heeft de Nederlandse regering besloten de AOV dit jaar met gemiddeld 8% te verhogen. De kinderbijslag wordt in 2019 met gemiddeld 53% verhoogd en gaat bijvoorbeeld op Bonaire van USD 40 naar USD 62 per maand.

Voor de Koninkrijksadvisering was 2018 een rustig jaar. De Raad van State van het Koninkrijk heeft de afgelopen jaren meermalen gewezen op het belang van een spoedige totstandkoming van een geschillenregeling, gebaseerd op artikel 12a van het Statuut. In 2017 is advies uitgebracht over de Rijkswet Koninkrijksgeschillen die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingediend. Dit wetsvoorstel – en daarmee ook het advies – is op 30 november 2018 openbaar geworden. Het voorstel regelt een procedure als een gevolmachtigde minister tijdens het voortgezet overleg in de Rijksministerraad ernstige bezwaren aanvoert tegen een voorgenomen voorziening. Deze procedure houdt in dat over het geschil een oordeel van de Raad van State van het Koninkrijk moet worden gevraagd. Dat loopt dan via de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het oordeel van de Raad van State is niet bindend, maar voor de Rijksministerraad wel zwaarwegend, zo staat in de toelichting van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van het advies is het wetsvoorstel aangepast. Dat heeft de Tweede Kamer ertoe gebracht de Raad van State van het Koninkrijk voorlichting te vragen over deze aanpassingen.

In het kader van Koninkrijksdag organiseerde de Raad van State op 14 december 2018 een bijeenkomst over samenwerking in Koninkrijksverband op het gebied van cultuur, erfgoed en onderwijs. Praktijkdeskundigen, wetenschappers, kunstenaars, politici, studenten en staatsraden uit alle delen van het Koninkrijk gingen met elkaar in gesprek. Hierbij zijn zowel knelpunten als best practices in kaart gebracht.

De Raad heeft het voornemen ook de komende jaren meer aandacht te schenken aan Koninkrijksdag als nationale feestdag, te beginnen rond 15 december 2019. Dan is het 65 jaar geleden dat het Statuut voor het Koninkrijk is afgekondigd.