Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

In 2018 is afscheid genomen van enkele staatsraden en zijn er nieuwe staatsraden verwelkomd bij beide Afdelingen. In 2018 zijn ook twee nieuwe staatsraden van het Koninkrijk bij de Raad van State aan de slag gegaan. De advisering over wetgeving binnen het Koninkrijk is gediend met benoemingen uit andere landen van het Koninkrijk.

Direct naar

Eén Raad, meerdere taken

De samenloop van verschillende taken binnen één instituut biedt de Raad van State een bijzonder overzicht over het Nederlandse openbaar bestuur. De Raad rekent het tot zijn taak om aandacht te vragen voor trends, ontwikkelingen en knelpunten in het functioneren van de democratische rechtsstaat. In 2018 zijn trends te zien in de toepassing van het Europees recht en in het Constitutioneel recht.

Direct naar

De Raad en het Koninkrijk

In de Caribische (ei)landen bestaan complexe vraagstukken op het gebied van armoede, sociaaleconomische ontwikkeling, duurzame overheidsfinanciën en ambtelijke organisatie. Door de financiële situatie hebben de besturen weinig instrumenten om gericht beleid te voeren. Het saneren van de overheidsfinanciën blijft een zaak van lange adem. Zonder extern, onafhankelijk financieel toezicht lukt dat niet.

Direct naar

Europese samenwerking

Alle lidstaten van de Europese Unie kennen een hoogste administratief rechtscollege. Een aantal lidstaten kent daarnaast ook een organisatie voor de wetgevingsadvisering, vaak – net als in Nederland – samengebracht onder één dak. Zij wisselen kennis en ervaring uit via een gezamenlijk netwerk. Dit netwerk is de Europese vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke colleges: ACA-Europe.

Direct naar

Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn fundamentele aspecten van het functioneren van de Raad van State. In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak belangrijke stappen gezet in het digitaal procederen en om uitspraken meer en meer in begrijpelijke taal op te schrijven. De Afdeling advisering heeft in 2018 stappen gezet om invulling te geven aan haar ambitie om eerder, breder en scherper te adviseren.

Direct naar

Externe contacten

De Raad en zijn beide Afdelingen vinden het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor die ontwikkeling is het onderhouden van een gericht scala aan externe contacten van groot belang. Allereerst wordt de Raad door deze externe contacten gevoed met kennis en inzichten van buiten. Die dragen bij aan de kwaliteit van de adviezen en uitspraken.

Direct naar

Algemene verordening gegevensbescherming

In mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. De Raad van State heeft een plan van aanpak opgesteld om deze verordening te implementeren. Ook rechtscolleges verwerken persoonsgegevens. Om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen, is de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen uitoefening van rechterlijke taken.

Direct naar