Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
In de staat Tot slot OpenDicht
Burgers zoeken houvast
Wetgeven in een complexe samenleving
Andere procedures en vormen van overheidsregulering
Nieuwe wegen en verschuivingen in het wetgevend bestel
Het belang van de normatieve kracht van wetgeving
Handreikingen
Tot slot

Tot slot

De Raad van State heeft in dit hoofdstuk een beschouwing gegeven over de ontwikkeling van de wetgeving. De Raad van State constateert met enige zorg dat de wet niet altijd doet waarvoor hij is bedoeld. De wet wordt vaak zuiver instrumenteel gebruikt om maatschappelijke afspraken te ‘vertalen’ of van een legitimatie te voorzien. Ook verschuift het primaat van de wetgever regelmatig naar het bestuur. Hierdoor komt de rechtsstatelijke waarborg die de wet zou moeten bieden, onder druk te staan.

Voor het behoud van de waarde van de wet is het belangrijk dat de wet houvast biedt, juist in een tijd van verregaande veranderingen. Dat vergt een behoedzaam en zorgvuldig gebruik van de wet. Dit instrument moet dan ook niet te snel worden ingezet. Ook moet ervoor worden gewaakt dat de wet te hoge verwachtingen wekt, die uiteindelijk in uitvoering en naleving niet kunnen worden waargemaakt. Vertrouwen van burgers in de overheid is onontbeerlijk. Voor dat vertrouwen is duidelijkheid over de koers van de wetgever essentieel. Dat stelt eisen aan het wetgevingsproces én aan de inhoud van de wet. Het wetgevingsproces is geen stempelmachine. De wetgever heeft een zelfstandige rol in de afweging van het algemeen belang. Hij normeert het gedrag van overheid en burgers. Dat vergt dat de wetgever de belangrijkste keuzen in de wet maakt en het bereik ervan bepaalt Daarom is het essentieel dat het wetgevingsproces zo is ingericht dat het legitimiteit geeft aan de normstelling of de maatschappelijke ordening. ‘Gemeen overleg’ en besluitvorming door regering en parlement zorgen daarvoor.

Er zijn veel verschillende partners bij wetgeving betrokken: van bewindslieden tot departementsambtenaren en van adviseurs tot wetenschappers. De Raad van State roept al deze partners op tot debat over en bezinning op zowel het wetgevingsproces als de inhoudelijke normering van de wet. Alleen als het wetgevingsproces en de inhoudelijke normering op elkaar aansluiten, blijft de wet van duurzame betekenis voor het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.