Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Algemene ontwikkelingen

Klantwaarderingsonderzoek

In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een klantwaarderingsonderzoek laten uitvoeren om te onderzoeken hoe partijen haar functioneren waarderen. Een overgrote meerderheid van de juridische professionals en rechtszoekenden is over het algemeen zeer tevreden over de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij zijn minder tevreden over de doorlooptijden (hoe snel een zaak wordt behandeld) en de motivering en de begrijpelijkheid van de uitspraken. De komende tijd gaat de Afdeling bestuursrechtspraak zich nog meer inzetten voor het verkorten van de doorlooptijden en het verbeteren van de motivering en begrijpelijkheid van de uitspraken.

Professionele standaarden

In 2018 is een werkgroep gestart met het opstellen van een set professionele standaarden voor de staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak en de raadsheren van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het CBb. Deze gezamenlijke professionele standaarden zijn uitdrukking van breed gedeelde waarden van collectief vakmanschap van onafhankelijke rechters. Deze kwaliteitsnormen zijn opgesteld door rechters voor rechters. De professionele standaarden zijn juridisch niet bindend. Niettemin zijn ze van belang met het oog op de bevordering en borging van de kwaliteit van het rechterlijk werk. Ze bevorderen tevens het onderlinge gesprek daarover binnen en tussen de drie bestuursrechtcolleges. Ieder college heeft de standaarden afzonderlijk vastgesteld. Ze zijn gepubliceerd op www.raadvanstate.nl en www.rechtspraak.nl.

Regeling zaakstoedeling

In 2018 is de Regeling zaakstoedeling geactualiseerd. De regeling legt scherper en zo mogelijk preciezer uit hoe de toedeling van zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak verloopt. Verder bevat de regeling een klachtvoorziening. Bij de regeling hoort een register waarin staat welke staatsraad binnen welke kamer(s) en op welke (soort) zaken wordt ingezet. De regeling is in 2019 definitief vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Het register staat op www.raadvanstate.nl.

Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges

Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de gerechtsbesturen van de CRvB en van het CBb verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG geworden. In die hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de afhandeling van (hoger)beroepszaken door het betrokken gerecht. Zij beslissen over verzoeken om toepassing van de AVG en behandelen klachten daarover.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en de beide gerechtsbesturen hebben daartoe de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges vastgesteld. De regeling voorziet in de instelling van een commissie, die tot taak heeft de betrokken verwerkingsverantwoordelijke te adviseren over ingediende klachten. De commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden van de drie colleges. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In 2018 heeft de commissie geen adviezen uitgebracht.

Geheimhoudingskamer

De geheimhoudingskamer neemt beslissingen over verzoeken om toepassing van artikel 8:29, eerste lid, van de Awb. Dat zijn verzoeken aan de rechter om te bepalen dat alleen de rechter kennis mag nemen van de inhoud van stukken en de andere partij(en) niet. Sinds 1 juli 2018 beslist de Afdeling bestuursrechtspraak op deze verzoeken in een uitspraak. Deze wordt op de website van de Raad van State gepubliceerd. Belangrijke uitspraken worden in meervoudige samenstelling gedaan. Een beslissing op een geheimhoudingsverzoek vergt een belangenafweging. Enerzijds is er het belang dat alle partijen beschikken over dezelfde informatie die relevant is voor het beroep en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daar kan tegenover staan dat algemene belangen of het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden door toevoeging van stukken aan het procesdossier onevenredig worden geschaad. Deze belangen weegt de rechter tegen elkaar af. Van bestuursorganen wordt verlangd dat zij een verzoek om toepassing van artikel 8:29 van de Awb goed motiveren. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van 25 september 2018.

Deskundigenberichten

In de uitspraak van 17 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, kortweg EVRM). Partijen hebben de gelegenheid te reageren op het deskundigenbericht. Op die manier kunnen partijen ‘effectief inbreng’ en ‘adequaat tegenspraak’ leveren op een deskundigenbericht.