Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Advisering

Adviesaanvragen

Het aantal adviesaanvragen 2018 was nagenoeg identiek aan dat in 2017. In 2018 zijn bij de Afdeling advisering 410 zaken voor advies en voorlichting aanhangig gemaakt. In 2017 waren dat 409 zaken. Het grootste deel van de aanvragen had betrekking op (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (301 zaken). Daarnaast is advies gevraagd over 33 verdragen en vier nota’s van wijziging.
In 2018 zijn 394 adviezen uitgebracht, waaronder één ongevraagd advies over het thema ‘digitalisering’ (tegen 442 adviezen in 2017).

De Afdeling advisering ontving in 2018 in totaal zeven verzoeken om voorlichting. De regering deed vijf verzoeken; de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal legde beide één voorlichtingsverzoeken aan de Afdeling advisering voor.

Gemiddelde adviesduur en dicta

In 2018 bedroeg de gemiddelde adviesduur 34 dagen. Dat was vijf dagen korter dan de gemiddelde adviesduur in 2017. In 2018 is 80% van alle adviesaanvragen binnen twee maanden afgedaan; dat percentage bleef ten opzichte van 2017 vrijwel ongewijzigd.

Wel steeg het percentage zaken dat binnen een maand is afgedaan naar 59,6% (2017: 51,5%). De interne adviestermijn van drie maanden werd in 24 gevallen overschreden; in 2016 ging het om 28 gevallen. Vermelding verdient dat ook in 2018 de categorie onteigeningen niet is meegenomen bij de berekening van de gemiddelde adviesduur. Deze worden namelijk niet in volgorde van binnenkomst behandeld, maar – in overleg met het departement – “met inachtneming van de resterende wettelijk fatale termijn”.

De Afdeling advisering geeft aan het slot van de adviezen over regeringsvoorstellen een eindoordeel. Dit eindoordeel wordt een ‘dictum’ genoemd. Voor het dictum is tot 1 oktober 2018 gebruikgemaakt van zes standaardformuleringen. Deze geven de ‘zwaarte’ van het advies aan.

Vanaf 1 oktober 2018 is het aantal standaardformuleringen tot vier teruggebracht. Vanaf dat moment krijgen ook de initiatiefwetsvoorstellen een dictum, dat gebeurde daarvoor nog niet. Is er ingrijpende kritiek op het voorstel, dan zal dit tot een ‘zwaar dictum’ leiden. In 2018 kregen 30 van de in totaal 392 adviezen van de Afdeling advisering een zwaar dictum (in 2017: 30 van 413 adviezen). Percentueel ligt het aandeel van de zware dicta in 2018 (8%) 0,7% hoger dan in 2017 (7,3%).

Spoedzaken en personeel

In 2017 bedroeg het percentage spoedverzoeken 3,4%. Dat was twee procent lager dan in 2016 (5,4%). In het algemeen vertoont het percentage spoedverzoeken een dalende lijn.

Bij de behandeling van deze zaken zijn in 2017 gemiddeld 20,4 fte juristen ingezet en 10,9 fte staatsraden. In 2016 zijn gemiddeld 14,7 fte juristen en 12,4 fte staatsraden ingezet.

Personeel en overleggen met bewindspersonen en bestuursraden

Bij de behandeling van alle zaken zijn in 2018 gemiddeld 17,6 fte juristen ingezet en 12,7 fte staatsraden. In 2017 zijn gemiddeld 20,4 fte juristen en 10,9 fte staatsraden ingezet.

In 2018 is in drie zaken een zogenoemd artikel 24-overleg gevoerd. Dat verwijst naar artikel 24 van de Wet op de Raad van State. Van een dergelijk overleg wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt als de Afdeling advisering nadere inlichtingen wil hebben van een bewindspersoon die een wetsvoorstel aanhangig heeft gemaakt. Zo’n overleg kan ook plaatsvinden als het wetsvoorstel aanleiding geeft tot een kritisch advies van de Afdeling advisering.

Dit overleg is in 2018 geweest bij:

  • het wetsvoorstel tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet;
  • het wetsvoorstel ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven);
  • het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere fiscale wetten (Belastingplan 2019).

Verder overlegt een delegatie van de Afdeling advisering of directie Advisering ieder jaar met de bestuursraad of het managementteam van ministeries. Tijdens die overleggen wordt ingegaan op een aantal trends in de wetgevingsadvisering en wordt meer in het bijzonder gereflecteerd op wetgeving en wetgevingsadviezen.