Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Toetsing constitutioneel recht
Klimaat en duurzaamheid
Burgerperspectief
Digitalisering
Stelselvastheid
Open normen en rechtszekerheid
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Klimaat en duurzaamheid

Nieuwe taak voor de Afdeling advisering

De onderwerpen klimaat en – in bredere zin – duurzaamheid stonden in 2018 prominent op de politieke en juridische agenda. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de Klimaatwet in de huidige vorm, dan krijgt de Afdeling advisering van de Raad van State op dit terrein een nieuwe wettelijke taak. Zij zal dan adviseren over een jaarlijkse Klimaatnota en een vijfjaarlijks Klimaatplan. In 2018 heeft de Afdeling advisering enkele richtinggevende adviezen over klimaat en duurzaamheid uitgebracht. Daarnaast is zij zich intensief aan het voorbereiden op haar nieuwe rol in het kader van de Klimaatwet. Ook in het advies over de Miljoenennota spelen duurzaamheid en klimaat een rol, binnen het kader van de brede welvaart.

Verantwoordelijkheid voor regering en parlement

De Klimaatwet geeft de regering verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelstellingen en voor een consistent beleid voor de lange termijn. In haar advies over deze wet benadrukt de Afdeling advisering dat ook de Staten-Generaal hierin hun verantwoordelijkheid hebben: het parlement past in die context geen vrijblijvende houding. Tevens adviseert zij om in de Klimaatwet op te nemen dat de kostenefficiëntie een rol speelt bij de keuze voor en prioritering van klimaatmaatregelen.

Brede welvaart

De Afdeling advisering wijst in haar advies over de Miljoenennota 2019 op de effecten die het klimaatbeleid en de energietransitie hebben op beleid voor verdeling van de welvaart over de verschillende bevolkingsgroepen, de zogenoemde ‘brede welvaart’. Zij stelt dat het van groot belang is om zicht te krijgen op nieuwe scheidslijnen tussen groepen in de samenleving, veroorzaakt door trends als digitalisering, globalisering en klimaattransitie. Scherpere scheidslijnen in de samenleving tussen winnaars en verliezers, met daartussen een kwetsbare middengroep, hebben niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk grote repercussies. Gelet op deze ontwikkelingen is het van belang het overheidsbeleid en de stelsels waarin dat beleid zijn weg vindt, effectief te herijken.

Klimaat en de Omgevingswet

De Afdeling advisering constateert in haar advies over de Invoeringswet Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten dat de regels van het nieuwe stelsel zelf geen duidelijke waarborg bieden voor de door de regering nagestreefde ‘gelijkwaardige bescherming’ van het milieu ten opzichte van de huidige situatie. Het beschermingsniveau zal in belangrijke mate afhangen van hoe de decentrale overheden de ruimte gaan invullen die zij in het nieuwe stelsel krijgen. De Afdeling adviseert om wettelijke waarborgen op te nemen voor onafhankelijke evaluatie van de gelijkwaardige bescherming van het milieu.