Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Toetsing constitutioneel recht
Klimaat en duurzaamheid
Burgerperspectief
Digitalisering
Stelselvastheid
Open normen en rechtszekerheid
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Digitalisering

Digitale overheid

Een digitale overheid biedt de samenleving veel voordelen. Zo wordt dienstverlening door de overheid aan burgers eenvoudiger, sneller en gedetailleerder. Tegelijkertijd kan digitale dienstverlening publieke waarden, zoals gelijke behandeling en privacy, onder druk zetten. In haar ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering op de rechtsstatelijke verhoudingen wijst de Afdeling advisering op knelpunten bij digitale overheidscommunicatie en bij wetgeving. Ook geeft zij een aantal adviezen om die te verbeteren.

Knelpunten bij digitalisering

Zo wijst de Afdeling advisering erop dat het digitaal communiceren door de overheid niet altijd gecoördineerd verloopt. Het gemak voor de overheid staat vaak voorop. Bij de gevolgen hiervan voor de burger staat de overheid niet altijd stil. De Afdeling advisering pleit daarom voor zinvol contact van de burger met de overheid. Daarnaast merkt de Afdeling advisering op dat bij het ontwikkelen van wetsvoorstellen digitalisering – net als de uitvoerbaarheid – vaak pas aan het eind van het proces aan de orde komt. De digitale uitvoering van wetten en regels moet echter een wezenlijk onderdeel zijn van de beleidsontwikkeling. Ten slotte wijst de Afdeling advisering erop dat de overheid besluiten goed moet motiveren die tot stand komen door gebruik van geautomatiseerde beslisregels (algoritmes).

Gemeenschappelijke standaarden

Ook naar aanleiding van enkele concrete wetsvoorstellen vraagt de Afdeling advisering aandacht voor meer eenheid tussen overheidsorganen bij het vormgeven van digitale processen. Bij het Wetsvoorstel digitale overheid benadrukt de Afdeling advisering het belang van gemeenschappelijke standaarden bij het contact met de overheid. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet deze standaarden kunnen afdwingen. In het advies over de Invoeringswet Omgevingswet wijst de Afdeling advisering op de risico’s van een in te richten databank (het Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het is de bedoeling dat deze databank een groot aantal gegevens zal bevatten over de ruimtelijke omgeving, zodat burgers hem kunnen gebruiken als portal om vergunningen aan te vragen. Honderden bestuursorganen moeten deze gegevens aanleveren voor de databank. Het is bestuurlijk een enorme opgave om te verzekeren dat de gegevens in de databank geüniformeerd en gestandaardiseerd zijn en bovendien correct, actueel en volledig. De Afdeling adviseert de databank voorlopig te beperken tot het noodzakelijke. Daarnaast is het van belang dat de verantwoordelijke minister toezichtsbevoegdheden krijgt met doorkruising van de normale bevoegdheidsverdeling tussen het Rijk en de decentrale overheden.