Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering

De Afdeling advisering adviseert vanuit de optiek van het algemeen belang. Zij is daarmee een politiek orgaan, maar geen partijpolitiek orgaan. De Afdeling advisering heeft naast ‘gewone’ wetgevingsadviezen in 2018 ook vijf voorlichtingen uitgebracht, aan zowel de regering als aan de Eerste en Tweede Kamer. In het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht bracht zij in 2018 twee rapportages uit.

Direct naar

Toetsing constitutioneel recht

Wetten en regels moeten in overeenstemming zijn met het nationaal en internationaal constitutioneel recht. De Afdeling advisering toetst als onafhankelijk adviseur of wetsvoorstellen voldoen aan het constitutioneel recht in ruime zin. Daaronder vallen de Grondwet en Europese en internationale mensenrechtenverdragen. De toetsing aan het Statuut voor het Koninkrijk is ook een onderdeel van de constitutionele toets.

Direct naar

Klimaat en duurzaamheid

De onderwerpen klimaat en duurzaamheid stonden in 2018 prominent op de politieke en juridische agenda. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de Klimaatwet in de huidige vorm, dan krijgt de Afdeling advisering op dit terrein een nieuwe wettelijke taak. Zij zal dan adviseren over een jaarlijkse Klimaatnota en een vijfjaarlijks Klimaatplan. In 2018 heeft de Afdeling advisering enkele richtinggevende adviezen over klimaat en duurzaamheid uitgebracht.

Direct naar

Burgerperspectief

Wet- en regelgeving worden steeds complexer. De ingewikkelde systematiek bij belastingen en toeslagen is hiervan een voorbeeld. De toenemende complexiteit raakt de uitvoerbaarheid voor uitvoeringsorganisaties, maar ook de zogenoemde ‘doenbaarheid’ van een regeling voor burgers. Tegen deze achtergrond is de groeiende aandacht voor het burgerperspectief goed te begrijpen. Uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect waarop de Afdeling advisering toetst.

Direct naar

Digitalisering

Een digitale overheid biedt de samenleving veel voordelen. Dienstverlening door de overheid aan burgers wordt eenvoudiger, sneller en gedetailleerder. Tegelijkertijd kan digitale dienstverlening gelijke behandeling en privacy onder druk zetten. In een ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering op de rechtsstatelijke verhoudingen wijst de Afdeling advisering op knelpunten bij digitale overheidscommunicatie en bij wetgeving.

Direct naar

Stelselvastheid

De afgelopen jaren hebben op verschillende terreinen ingrijpende stelselwijzigingen plaatsgevonden: in het sociaal domein, in de regelgeving over veiligheid en in het fysieke domein. De Afdeling advisering vraagt steeds aandacht voor de toedeling van taken en verantwoordelijkheden bij stelselherzieningen. In 2018 bouwde zij voort op deze advieslijn door aan te dringen op consistentie binnen stelsels.

Direct naar

Open normen en rechtszekerheid

Open normen in de vorm van kaderwetgeving en delegatiebepalingen kunnen vanuit bestuurlijk oogpunt praktische voordelen hebben. Maar zij staan ook op gespannen voet met het primaat van de wetgever. Zij kunnen de burger en uitvoerende instanties ruimte bieden, maar ook rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid opleveren. In haar adviezen besteedt de Afdeling advisering aandacht aan de gevolgen van het gebruik van open normen voor rechtsstatelijke waarden en waarborgen.

Direct naar

Onafhankelijk begrotingstoezicht

De Afdeling advisering is de instantie in Nederland die is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Zij heeft in 2018 twee beoordelingen in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht uitgebracht: de voorjaarsrapportage in april, de septemberrapportage rond Prinsjesdag. Beide rapportages zijn gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Direct naar