Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

De Raad van State constateert met enige zorg dat de wet niet altijd doet waarvoor hij is bedoeld. De wet wordt vaak gebruikt om maatschappelijke afspraken te ‘vertalen’ of van een legitimatie te voorzien. Het primaat van de wetgever verschuift regelmatig naar het bestuur. Hierdoor komt de rechtsstatelijke waarborg die de wet moet bieden, onder druk te staan. Het is belangrijk dat de wet houvast biedt, juist in een tijd van verregaande veranderingen. Vertrouwen van burgers in de overheid is onontbeerlijk. Duidelijkheid over de koers van de wetgever is voor dat vertrouwen essentieel. Dat stelt eisen aan het wetgevingsproces én aan de inhoud van de wet.

Het functioneren van de Afdelingen bestuursrechtspraak en advisering vraagt om gedegen kennis van de constitutionele en staatkundige regels en inzicht in de bestuurlijke praktijk. En kennis van de nieuwste ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden. Op de kennisgebieden Europees recht en constitutioneel recht is brede kennis en deskundigheid vereist. In zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak spelen gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen en besluiten. In beide Afdelingen kunnen gelijke thema’s of vragen van Europees en constitutioneel recht aan de orde zijn. De Raad van State heeft zijn werkproces zo ingericht dat deze kennis optimaal wordt benut en wordt toegepast in beide Afdelingen.

De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Zij adviseert over alle wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. Dat doet zij niet als deskundigenraad. Zij adviseert vanuit een algemene juridische deskundigheid en een politiek-bestuurlijke invalshoek. Zij doet dat aan de hand van een vast toetsingskader: beleidsanalytisch, juridisch en wetstechnisch. De Afdeling advisering houdt daarnaast toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels.

.

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij heeft ook in 2018 laten zien in staat te zijn een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte doorlooptijden. Naast tijdigheid is eenheid in de samenhang van de uitspraken een belangrijk kwaliteitscriterium. Bewaken van rechtseenheid en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven zeer belangrijk in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.