Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak
De Raad en het Koninkrijk
Kwaliteitsdiscussie
Internationale samenwerking

Kwaliteitsdiscussie

De Raad en zijn beide Afdelingen rekenen het tot hun taak om hun functioneren bij de tijd te houden. Ook in het afgelopen jaar deden zij dit. De Afdeling bestuursrechtspraak werd in 2017 in het bijzonder in beslag genomen door de invoering van een digitale werkwijze door middel van digitale dossiers en digitaal procederen. De Afdeling bestuursrechtspraak boog zich verder over het taalgebruik in en de opzet van uitspraken, zodat deze beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor een breder publiek. De vruchten daarvan worden geleidelijk zichtbaar. Ook in 2017 werd tijdens de ‘Dag van de Bestuursrechtspraak’ met belanghebbenden gesproken over hun ervaring met de Afdeling bestuursrechtspraak.

Verschuiving

De Afdeling advisering bezint zich al enige tijd op de invulling van haar taak tegen de achtergrond van veranderingen in de besluitvorming bij de totstandkoming van wetgeving. In de vorige twee jaarverslagen is erop gewezen dat de besluitvorming in het wetgevingsproces geleidelijk verschuift. Vroeger vond na vaststelling van de politieke of bestuurlijke wenselijkheid van een maatregel eerst onderzoek plaats naar de juridische, bestuurlijke en praktische mogelijkheden en beperkingen. Op basis daarvan werd vervolgens een beslissing genomen. In die opzet komt het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State aan het einde, waarna de regering een beslissing neemt. Maar de laatste jaren wordt met de vaststelling van de politieke of bestuurlijke wenselijkheid van een maatregel ook vrijwel definitief besloten over de invoering daarvan. Gevolg is dat bestuurlijke en rechtsstatelijke afwegingen sluitpost dreigen te worden.

Eerder in het proces

Eind 2016, begin 2017 heeft de Afdeling advisering een aantal ontmoetingen georganiseerd met deelnemers afkomstig uit de Rijksoverheid, medeoverheden, adviesorganen, politiek, wetenschap en media. Deze gingen over de juistheid van deze analyse en de mogelijkheden om bestuurlijke en rechtsstatelijke afwegingen effectiever in het besluitvormingsproces door te laten klinken. In deze ontmoetingen werd de analyse onderschreven en werd bepleit dat de kennis en deskundigheid van de Afdeling advisering zo mogelijk al eerder in het proces van besluitvorming beschikbaar zouden moeten zijn. Daarnaast zou de Afdeling advisering zich, zonder dat een concreet wetsvoorstel aan de orde is, over vraagstukken, thema’s en ontwikkelingen in wetgeving en bestuur moeten buigen en daarover adviezen of andere publicaties naar buiten moeten brengen.

Breder aandacht vragen

Mede door deze uitkomst en in het licht van overleg met departementen is de Afdeling advisering tot de conclusie gekomen dat er inderdaad reden is om, waar dit wenselijk en mogelijk is, breder aandacht te vragen voor ontwikkelingen en onderwerpen die het functioneren van de democratische rechtsstaat raken of die over wetgeving en bestuur gaan. Daardoor kan ook eerder worden bijgedragen aan de gedachtevorming over nieuwe wetgeving en de constitutionele, juridische en praktische grenzen die daarbij spelen. Daartoe zal de Afdeling advisering ook haar netwerk van contacten met andere overheidsinstanties en het overleg met departementen uitbreiden.