Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak
De Raad en het Koninkrijk
Kwaliteitsdiscussie
Internationale samenwerking

Eén Raad, meerdere taken

De Raad van State is ingevolge de Grondwet belast met de advisering over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur en verder met de bestuursrechtspraak in hoogste instantie, tenzij een bijzondere rechter bevoegd is. Sinds de herstructurering van de Raad van State in 2010 worden beide taken door twee verschillende Afdelingen verricht: de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. Sinds 2014 is de Afdeling advisering in het kader van het Europees begrotingstoezicht ook aangewezen als onafhankelijke toezichtinstantie. Deze beoordeelt of het Nederlandse begrotingsbeleid beantwoordt aan de voorwaarden die daar in het kader van het Europese Stabiliteits- en Groeipact voor gelden.

Macht rechtmatig en recht machtig

De samenloop van deze verschillende taken binnen één instituut biedt de Raad een bijzonder overzicht over het Nederlandse openbaar bestuur. Dat stelt de Raad in staat om lijnen, ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. De Raad rekent het vanouds dan ook tot zijn taak om trends, ontwikkelingen en knelpunten in het functioneren van de democratische rechtsstaat te identificeren en daar, zo nodig, aandacht voor te vragen of over te adviseren. Uiteindelijk gaat het bij de diverse taken om één en dezelfde functie: door middel van advisering, voorlichting en bestuursrechtspraak eraan bijdragen dat overheidsmacht in Nederland rechtmatig en doelmatig wordt uitgeoefend, zodat macht rechtmatig is en recht machtig.

Raad van State van het Koninkrijk

De Afdeling advisering van de Raad van State, uitgebreid met staatsraden die op voordracht van ieder van de andere landen van het Koninkrijk zijn voorgedragen, functioneert op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tevens als Raad van State van het Koninkrijk. Als zodanig adviseert hij over voorstellen voor rijkswetten of algemene maatregelen van rijksbestuur. Verder is de Afdeling advisering ingevolge de Rijkswet financieel toezicht belast met de beoordeling van beroepen tegen aanwijzingen van de Rijksministerraad aan de regeringen van de landen over hun begrotingsbeleid. De Afdeling advisering heeft op grond van het protocol tussen Nederland en Sint Maarten over de samenwerking op het terrein van veiligheid en integriteit en op grond van de afspraken tussen Nederland en Aruba over het toezicht op het begrotingsbeleid, eenzelfde rol bij geschillen over de afspraken.