Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak
De Raad en het Koninkrijk
Kwaliteitsdiscussie
Internationale samenwerking

De Raad en het Koninkrijk

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius werden begin september 2017 getroffen door orkaan Irma, een van de zwaarste ooit geregistreerd. Sint Maarten leed grote schade. De schade op Saba en Sint Eustatius viel naar verhouding mee. Lichtpunt was de solidariteit die bleek tussen de landen, burgers en maatschappelijke organisaties. Slachtoffers werden spontaan opgevangen op de Benedenwindse Eilanden, vrijwilligers van het Rode Kruis (uit Nederland, Aruba en Curaçao) werden ingezet en de Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee en andere onderdelen van de krijgsmacht boden prompt hulp, in goede samenwerking met de hulpdiensten op de eilanden.

Geschillen

Ondanks die solidariteit moet worden geconstateerd dat de politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen de partners in het Koninkrijk het afgelopen jaar niet structureel zijn verbeterd. Steeds opnieuw ontstaan er geschillen waarop verder overleg vastloopt. Dat betreft niet alleen de andere landen. Op Sint Eustatius ontstond een onhoudbare situatie doordat het eilandsbestuur Nederlandse wetgeving niet langer naleefde. Met Sint Maarten kwam het geschil over de instelling van een Integriteitskamer niet tot een oplossing. Toen de Rijksministerraad dreigde de Integriteitskamer door middel van een algemene maatregel van rijksbestuur op te leggen, spande Sint Maarten een geschil aan bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk op basis van een protocol uit 2015. Dat is het protocol tussen Nederland en Sint Maarten over de door Nederland te verstrekken bijstand en de instelling van een Integriteitskamer. Op de zitting kwam overeenstemming tussen partijen dat Sint Maarten vóór 1 november de landsverordening zou vaststellen tot instelling van een Integriteitskamer. Helaas werd deze afspraak ingehaald door orkaan Irma en de discussie over de wederopbouwhulp.

Effectieve geschillenregeling

Het voorgaande onderstreept het belang om tot een effectieve geschillenregeling te komen. Er bestaan al enkele voorzieningen die hun nut hebben bewezen. Kern daarvan is dat de Afdeling advisering, na partijen te hebben gehoord, een conceptbesluit aan de Rijksministerraad voorlegt. Dat conceptbesluit is wat de strikt juridische aspecten betreft bindend. Voor het overige moet het als zeer zwaarwegend worden beschouwd. Over een voorstel voor een algemene geschillenregeling bestaat tussen de landen van het Koninkrijk geen overeenstemming en de Rijksministerraad is nog niet toegekomen aan een beslissing daarover.

Raad van State van het Koninkrijk

Twee keer moest de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in 2017 adviseren over de weigering van de Gouverneur van Curaçao om een besluit en een landsverordening te bekrachtigen. De eerste keer ging het om een poging van de interim-regering van Curaçao, nadat de Staten waren ontbonden en verkiezingen waren uitgeschreven, om de verkiezingen weer af te gelasten of althans onmogelijk te maken door de kiescommissie te verhinderen haar werk te doen. De Gouverneur van Curaçao weigerde het ontwerplandsbesluit vast te stellen wegens strijd met de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. De tweede keer ging het om een landsverordening die werkgevers verplichtte dat ten minste 80% van hun personeel afkomstig was van Curaçao (de zogenoemde 80/20-regeling). De Gouverneur weigerde deze landsverordening te bekrachtigen wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel. In beide gevallen legde de Gouverneur de weigering ter bevestiging voor aan de Rijksministerraad. Deze legde zijn besluit tot bevestiging voor advies voor aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Overigens stelde de Rijksministerraad een algemene maatregel van rijksbestuur vast, naar aanleiding van het besluit van de interim-regering van Curaçao om de uitgeschreven verkiezingen te verhinderen. Hierdoor werd de verantwoordelijkheid voor de organisatie van verkiezingen uit handen genomen van de bevoegde minister van Curaçao en toegekend aan de Gouverneur van Curaçao.

Hoven

Net als in voorgaande jaren waren in 2017 drie leden van de Afdeling bestuursrechtspraak plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Twee staatsraden waren in 2017 als lid en plaatsvervangend lid verbonden aan het Constitutioneel Hof van Sint Maarten.