Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Advisering

Adviesaanvragen

In 2017 zijn bij de Afdeling advisering 409 zaken voor advies aanhangig gemaakt. In 2016 waren dat 447 zaken. Het grootste deel van de aanvragen had betrekking op (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (318 zaken). Daarnaast is advies gevraagd over 25 verdragen en twee nota’s van wijziging.
In 2017 zijn 442 adviezen uitgebracht (tegen 430 adviezen in 2016).

De Afdeling advisering ontving in 2017 in totaal zes verzoeken om voorlichting. De regering deed twee verzoeken. De Tweede Kamer der Staten-Generaal legden drie voorlichtingsverzoeken aan de Afdeling advisering voor en de Eerste Kamer der Staten-Generaal één verzoek om voorlichting.

Gemiddelde adviesduur en dicta

In 2017 bedroeg de gemiddelde adviesduur 39 dagen. Dat was een dag korter dan de gemiddelde adviesduur in 2016. In 2017 is 80% van alle adviesaanvragen binnen twee maanden afgedaan; dat percentage bleef ten opzichte van 2016 vrijwel ongewijzigd. Evenals in 2016 kon in 2017 ruim 50% binnen één maand worden afgedaan. De interne adviestermijn van drie maanden werd in 28 gevallen overschreden; in 2016 ging het om 30 gevallen. Ook in 2017 is de categorie onteigeningen niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde adviesduur. Deze worden namelijk niet in volgorde van binnenkomst behandeld, maar – in overleg met het departement – met in achtneming van de resterende “wettelijk fatale termijn”.

De Afdeling advisering geeft aan het slot van de adviezen over regeringsvoorstellen een eindoordeel. Dit eindoordeel wordt een ‘dictum’ genoemd. Voor het dictum wordt gebruikgemaakt van zes standaardformuleringen die de ‘zwaarte’ van het advies aangeven. Is er ingrijpende kritiek op het voorstel, dan zal dit tot een zogenoemd ‘zwaar dictum’ leiden. In 2017 kregen 30 adviezen van de Afdeling advisering een zwaar dictum (in 2016 waren dat 24 adviezen). Percentueel ligt het aandeel van de zware dicta in 2017 (7,3%) ruim één procent hoger dan in 2016 (6%).

Spoedzaken en personeel

In 2017 bedroeg het percentage spoedverzoeken 3,4%. Dat was twee procent lager dan in 2016 (5,4%). In het algemeen vertoont het percentage spoedverzoeken een dalende lijn.

Bij de behandeling van deze zaken zijn in 2017 gemiddeld 20,4 fte juristen ingezet en 10,9 fte staatsraden. In 2016 zijn gemiddeld 14,7 fte juristen en 12,4 fte staatsraden ingezet.

Overleggen met bewindspersonen en bestuursraden

In 2017 is in drie zaken overleg gevoerd op grond van artikel 24 van de Wet op de Raad van State. Van een dergelijk overleg wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt in de situatie dat de Afdeling advisering nadere inlichtingen wil van een bewindspersoon die een wetsvoorstel aanhangig heeft gemaakt of als het voorstel aanleiding geeft tot een kritisch advies van de Afdeling advisering.

Dit overleg heeft in 2017 plaatsgevonden bij het wetsvoorstel:

  • tot wijziging van de Mijnbouwwet (maatregelen in verband met bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld);
  • tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen);
  • tot samenvoeging van de gemeenten Heerlen en Landgraaf.

Verder worden ieder jaar overleggen gevoerd tussen een delegatie van de Afdeling/directie advisering en de bestuursraad/het MT van ministeries. Tijdens die overleggen wordt onder meer ingegaan op een aantal trends in de wetgevingsadvisering en wordt meer in het bijzonder gereflecteerd op de wetgeving(sadviezen) van het desbetreffende ministerie.

In 2017 betrof dit:

  • de bestuursraad van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de bestuursraad van het ministerie van Justitie en Veiligheid.