Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Stelselherzieningen
Uitvoerbaarheid en perspectief van de burger
Technologie, persoonsgegevens en digitalisering
Ieder verbindende verdragsbepalingen
Europese samenwerking
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Onafhankelijk begrotingstoezicht

De Afdeling advisering is de instantie die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Deze functie vloeit voort uit het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU dat 25 lidstaten, waaronder alle eurozonelanden, in 2012 sloten. Delen van het verdrag zijn in 2013 vertaald in twee Europese verordeningen: (EU) nr. 472/2013 en (EU) nr. 473/2013. In een evaluatie van de wijze waarop de lidstaten het Verdrag nationaal hebben geïmplementeerd, concludeerde de Europese Commissie dat de wijze waarop Nederland het verdrag heeft geïmplementeerd in lijn is met het Verdrag.

Buffer in de begroting

De Afdeling advisering heeft in 2017 drie beoordelingen uitgebracht in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. In haar voorjaarsrapportage concludeerde zij dat de overheidsfinanciën voldeden aan de Europese begrotingsregels. Wel pleitte zij ervoor de komende jaren een buffer in de begroting op te nemen. Dat biedt niet alleen ruimte ten opzichte van de grenswaarden van de Europese regels, maar voorkomt ook bestuurlijke, politieke en maatschappelijke onrust, zo concludeerde de Afdeling advisering in de septemberrapportage. Het voorkomt onrust, omdat niet direct hoeft te worden ingegrepen wanneer de economie en overheidsfinanciën zich minder gunstig ontwikkelen.

Behoedzaamheid geboden

Naast de twee reguliere rapportages in april en september bracht de Afdeling advisering in november 2017 een tussentijdse beoordeling uit naar aanleiding van de financiële bijlage van het regeerakkoord. In deze tussentijdse rapportage concludeerde zij dat de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode weliswaar blijven voldoen aan de Europese begrotingsregels, maar dat behoedzaamheid geboden blijft. De marge die in het regeerakkoord is ingecalculeerd ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling voor het begrotingssaldo is naar het oordeel van de Afdeling advisering vrij bescheiden. Zij wees er bovendien op dat het zogeheten houdbaarheidssaldo door het regeerakkoord verslechtert. Hierdoor zal het in de toekomst nodig zijn om de overheidsuitgaven te verminderen en/of de belastinginkomsten te verhogen.