Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Adviseur Advisering OpenDicht
Advisering
Stelselherzieningen
Uitvoerbaarheid en perspectief van de burger
Technologie, persoonsgegevens en digitalisering
Ieder verbindende verdragsbepalingen
Europese samenwerking
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Advisering

In 2017 zijn aan de Afdeling advisering 409 zaken ter advisering voorgelegd. In 442 zaken heeft zij een advies uitgebracht. Het grootste deel van de aanvragen betrof de verplichte advisering over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (308 zaken). Daarnaast zijn er 36 voorstellen voor onteigening, vijftien naturalisaties en 25 verdragen (verplicht) voor advies aanhangig gemaakt. In 2017 zijn twaalf initiatiefwetsvoorstellen en twee nota’s van wijziging voorgelegd voor advies.

De Afdeling advisering bracht in 2017 twee gevraagde, maar onverplichte adviezen uit. Eén over de tiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving en het andere over enkele amendementen bij de Wet voortgang energietransitie. Tot slot bracht de Afdeling advisering in het verslagjaar in totaal vijf voorlichtingen uit.

Twee verzoeken om voorlichting waren afkomstig van de regering. Het ging daarbij om:

Daarnaast gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de Tweede Kamer:

Tot slot gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de Eerste Kamer over de vraag hoe het continuïteitscriterium en de bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsschool, zoals opgenomen in het gewijzigd voorstel van wet, zich verhouden tot het grondwettelijk kader.

De Afdeling advisering heeft als onafhankelijke begrotingstoezichthouder in 2017 drie beoordelingen uitgebracht. Op deze taak van de Afdeling advisering gaat de paragraaf ‘Onafhankelijk begrotingstoezicht’ nader in.

Hierna schetst dit hoofdstuk een aantal thema’s en trends die terug te vinden zijn in de adviezen van de Afdeling advisering van 2017. Waar mogelijk is tevens vooruitgeblikt op werkzaamheden van de Afdeling advisering met betrekking tot een bepaald thema.