Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering

De Afdeling advisering is een politiek orgaan in die zin dat zij adviseert vanuit de optiek van het algemeen belang. Zij is echter geen partijpolitiek orgaan. De Afdeling advisering heeft naast ‘gewone’ wetgevingsadviezen in 2017 ook vijf voorlichtingen uitgebracht, waaronder een rapport over de ‘staat van de euro’, en drie rapportages in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Direct naar

Stelselherzieningen

De effecten van de stelselherzieningen in het veiligheidsdomein en het sociale domein worden zichtbaar. Bij het inrichten van nieuwe stelsels heeft de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bijzondere aandacht nodig. De Afdeling advisering heeft daar ook op gewezen in de adviezen over de stelselherzieningen in het veiligheidsdomein, het sociale domein en het fysieke domein.

Direct naar

Uitvoerbaarheid en perspectief van de burger

Een wet die niet of niet goed uitvoerbaar is, is geen goede wet. Uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect waarop de Afdeling advisering een wet beoordeelt. Zij betrekt daarbij de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen van uitvoeringsorganisaties. Maar ook het burgerperspectief is belangrijk. De regeling moet ‘doenlijk’ zijn voor burgers. Burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’.

Direct naar

Technologie, persoonsgegevens en digitalisering

Door snelle technologische ontwikkelingen en voortschrijdende digitalisering nemen de mogelijkheden voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in hoog tempo toe. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar kunnen ook bedreigingen en risico’s meebrengen voor de bescherming van persoonsgegevens. Op het gebied van digitalisering zijn veel verschillende wetsvoorstellen in voorbereiding en in behandeling.

Direct naar

Ieder verbindende verdragsbepalingen

Sommige verdragen kennen rechtstreeks rechten toe aan burgers of leggen hen verplichtingen op. Als de regering een verdrag aan het parlement voorlegt, moet zij aangeven of het verdrag directe rechten en verplichtingen voor burgers bevat die ‘naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden’. Deze verplichting geldt nog niet zo lang. Het valt de Afdeling advisering op dat de regering deze verplichting niet altijd even goed naleeft.

Direct naar

Europese samenwerking

De Afdeling advisering heeft in 2017 op verschillende momenten aandacht gevraagd voor de wijze waarop in de context van de Europese samenwerking invulling wordt gegeven aan aspecten van democratische legitimiteit. In de voorlichting over de toekomst van de euro wijst de Afdeling advisering erop dat versterking van democratische verantwoording nodig is voor het behoud van draagvlak.

Direct naar

Onafhankelijk begrotingstoezicht

De Afdeling advisering is de instantie in Nederland die is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Zij heeft in 2017 drie beoordelingen in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht uitgebracht: de voorjaarsrapportage in april, de septemberrapportage rond Prinsjesdag en een tussentijdse rapportage in november naar aanleiding van de financiële bijlage van het regeerakkoord.

Direct naar