Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Wendbaarheid, weerbaarheid en kenbaarheid van regels
Toezichtwetgeving
Interbestuurlijke verhoudingen en decentralisatie
Bescherming persoonsgegevens
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Delegatie; kaderwetgeving

Waar doelregelgeving op een ander niveau (protocollen, convenanten, beleidsregels) wordt ingevuld door het ‘veld’, zorgen kaderwetgeving en delegatie ook voor een verschuiving van normering door de wetgever naar een ander niveau. Bij kaderwetgeving gaat het om wetgeving waarin de formele wetgever de invulling van het wettelijk kader in belangrijke mate aan ‘lagere’ regelgevers of decentrale overheden overlaat. Op een andere wijze dan bij doelregulering wordt geprobeerd wetgeving wendbaar te maken door in de wet alleen de hoofdlijnen van het beleid op te nemen en weinig inhoudelijke normen te stellen.

Kaderwetgeving en het (door)delegeren van wetgevende bevoegdheden kan echter op gespannen voet staan met het primaat van de wetgever. De Afdeling advisering heeft er in 2016 meerdere keren op gewezen dat de wet niet alleen de grondslag vormt voor de instrumenten die de overheid kan inzetten om publieke belangen te verwezenlijken, maar ook de legitimatie en begrenzing vormt van overheidsingrijpen. Het is van belang dat de essentie (de hoofdlijnen) van een wettelijke regeling mede door het parlement wordt vastgesteld. Het parlement neemt op die manier medeverantwoordelijkheid voor de beslissing op grond van welk belang verplichtingen aan burgers worden gesteld, wat de globale inhoud daarvan is, wat de materiële grenzen zijn van deze verplichtingen en welke instanties op grond van welke bevoegdheden de verplichtingen specificeren, uitvoeren en handhaven.

Ook in 2016 heeft de Afdeling advisering een aantal keer gewezen op het belang van het vastleggen van de hoofdlijnen van een regeling op wetsniveau. Dat brengt in elk geval met zich dat inlichtingenplichten, goedkeuringsbevoegdheden en toezicht- en handhavingsbevoegdheden op het niveau van de wet zouden moeten worden geregeld. Ook in haar advies over het wetsvoorstel over de kwaliteitsborging voor het bouwen stelt de Afdeling advisering vast dat belangrijke voorwaarden voor een effectief functionerend stelsel niet in het wetsvoorstel zelf, maar bij lagere regeling zullen worden vastgesteld. De eisen en taken van de verschillende partijen binnen het voorgestelde stelsel van kwaliteitsborging zouden volgens de Afdeling advisering echter een wettelijke fundering moeten krijgen. Bij wetgeving die een bijzondere materie regelt in het democratisch bestel, is temeer van belang dat de wezenlijke elementen van een regeling op het niveau van de formele wet worden vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is de Kieswet; in dat geval ging het om regels voor het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden. Indien delegatie toch mogelijk wordt gemaakt, moet deze zo nauwkeurig mogelijk worden begrensd en de noodzaak daarvan worden gemotiveerd.