Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Wendbaarheid, weerbaarheid en kenbaarheid van regels
Toezichtwetgeving
Interbestuurlijke verhoudingen en decentralisatie
Bescherming persoonsgegevens
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Onafhankelijk begrotingstoezicht

Met ingang van 1 januari 2014 is de Afdeling advisering de instantie die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Deze functie vloeit voort uit het Stabiliteitsverdrag dat de lidstaten van de Europese Unie in 2012 hebben gesloten. Het Stabiliteitsverdrag heeft geleid tot een forse uitbreiding van het aantal zogenoemde onafhankelijke begrotingsraden in Europa. Waren er in 2010 nog slechts zeven raden, inmiddels is dit aantal binnen de Europese Unie opgelopen tot 26. Met uitzondering van Polen en Tsjechië kennen alle lidstaten nu een begrotingsraad. Er bestaan wel substantiële verschillen in de wijze waarop de functie van begrotingsraad in de verschillende landen is ingevuld. België, Luxemburg en Oostenrijk kennen een model dat vergelijkbaar is met het Nederlandse model. In dat model zijn de traditionele taken van een begrotingsraad belegd bij twee verschillende instanties. Het gaat dan om enerzijds het maken of ‘goedkeuren’ van macro-economische ramingen en anderzijds het vellen van een normatief oordeel over het naleven van de Europese begrotingsregels.

Twee keer per jaar vindt er op initiatief van de Europese Commissie overleg plaats tussen de Commissie en de nationale raden. Dit overleg is bedoeld om de begrotingsraden te informeren over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de toepassing van de Europese begrotingsregels door de Commissie. Daarnaast wordt informatie verstrekt over andere ontwikkelingen die relevant zijn voor de nationale begrotingsraden, zoals de instelling per 2017 van de European Fiscal Board, die nauw zal samenwerken met de nationale begrotingsraden. Ook neemt de Afdeling advisering deel in verschillende internationale netwerken, waaronder het Network of EU Independent Fiscal Institutions en het Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze netwerken zijn gericht op informatiedeling en het uitwisselen van best practices.

De Afdeling advisering heeft in 2016 twee beoordelingen in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht uitgebracht. In de voorjaarsrapportage van april concludeerde zij dat in de zomer nog een forse beleidsinspanning nodig was om de begroting voor 2016 en 2017 volledig aan de Europese begrotingsregels te laten voldoen. Ook wees de Afdeling advisering op de onzekerheden waarmee de economische ramingen waren omgeven en op het belang om daarom in het begrotingsbeleid voldoende manoeuvreerruimte te houden. In haar septemberrapportage concludeerde de Afdeling advisering dat de begroting voor 2017 niet op alle onderdelen in lijn was met de Europese begrotingsregels. Daarnaast stelde zij vast dat de regering aanpassingen pleegde aan de nationale begrotingssystematiek om extra uitgaven aan maatschappelijke prioriteiten en verbetering van de koopkracht te kunnen inpassen. De Afdeling advisering waarschuwde dat deze aanpassingen de geloofwaardigheid van het nationale, trendmatige begrotingsbeleid kunnen ondergraven.