Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering

De Afdeling advisering is een politiek orgaan in die zin dat zij adviseert vanuit de optiek van het algemeen belang. Zij is echter geen partijpolitiek orgaan. De Afdeling advisering heeft naast ‘gewone’ adviezen in 2016 ook zes voorlichtingen, een beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen en twee rapporten in het kader van het begrotingstoezicht uitgebracht.

Direct naar

Wendbaarheid, weerbaarheid en kenbaarheid van regels

Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe en andere beleidsmatige afwegingen. De wetgeving die daaruit voortvloeit, moet uit een oogpunt van rechtsstatelijkheid altijd voldoende kenbaar zijn. Wetgeving kan alleen wendbaar zijn binnen de kaders van rechtsstatelijkheid. Wendbare wetgeving is altijd ook kenbare wetgeving die rechtszekerheid biedt.

Direct naar

Toezichtwetgeving

Het houden van toezicht bevordert de naleving van regels. Toezicht levert informatie op over de effecten van regels en ontwikkelingen in de praktijk. Toezicht ondersteunt de ministeriële verantwoordelijkheid en is daarmee het sluitstuk van het beleid. De Afdeling advisering toetst voorstellen altijd op de effectiviteit van het toezicht.

Direct naar

Interbestuurlijke verhoudingen en decentralisatie

In 2016 heeft de Afdeling advisering haar vierde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen uitgebracht, onder de titel “En nu verder!”. Deze beschouwing richt zich op de decentralisatie van bevoegdheden in het sociale en fysieke domein. De Afdeling advisering vraagt hierin aandacht voor thema’s als regiovorming, stelselverantwoordelijkheid en rechtsbescherming. Ze komt met aanbevelingen voor Rijk, provincies en gemeenten.

Direct naar

Bescherming persoonsgegevens

Het is een vaste advieslijn van de Afdeling advisering om te benadrukken dat verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming moet zijn met nationale en internationale bepalingen die de persoonlijke levenssfeer beogen te beschermen. Verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk en proportioneel zijn. Juridische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor de wijze waarop de Afdeling advisering vragen beoordeelt over de bescherming van de persoonsgegevens.

Direct naar

Onafhankelijk begrotingstoezicht

Met ingang van 1 januari 2014 is de Afdeling advisering de instantie die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. De Afdeling advisering heeft in 2016 twee beoordelingen in het kader van het onafhankelijke begrotingstoezicht uitgebracht, de voorjaarsrapportage in april en de septemberrapportage rond Prinsjesdag.

Direct naar