Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Een Raad, meerdere taken
De rol van de Raad van State is om regering en wetgever voortdurend te wijzen op wat behoort en wat niet behoort vanuit een oogpunt van constitutionaliteit, rechtmatigheid, internationale verplichtingen, continuïteit en doelmatigheid. Bij wetgeving door middel van adviezen en bij individuele overheidsbesluiten door middel van rechterlijke uitspraken.

Direct naar

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
In 2015 is afscheid genomen van enkele staatsraden en zijn er nieuwe staatsraden verwelkomd. Twee raadsheren van de Hoge Raad zijn benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst in het belang van de rechtseenheid. Hun voordracht past in het streven van de Afdeling bestuursrechtspraak en de Hoge Raad om de bestaande, goede samenwerking in de komende jaren verder te intensiveren.

Direct naar

Onafhankelijk begrotingstoezicht
Met ingang van 2014 heeft de wetgever de taken van de Afdeling advisering uitgebreid. Zij is als instantie aangewezen die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. De Afdeling advisering brengt twee keer per jaar een rapport uit: de voorjaarsrapportage in april en de septemberrapportage rond Prinsjesdag.

Direct naar

Gemeenschappelijke thema’s
In zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak geldt uit oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. De invloed van het Europees recht op de rechtspraak en de wetgeving is aanzienlijk en groeit nog steeds. Daarnaast speelt het constitutioneel recht een zeer belangrijke rol in beide taken.

Direct naar

De Raad en het Koninkrijk
Het jaar 2015 stond voor het Koninkrijk mede in het teken van de evaluaties van de staatkundige veranderingen die op 10 oktober 2010 hun beslag kregen. De evaluaties van de nieuwe rijkswetten op het gebied van justitie, politie en financieel toezicht en de evaluatie van de ontwikkelingen in 'Caribisch Nederland' tonen een gevarieerd beeld.

Direct naar

Internationale samenwerking

De Raad van State is één van de oprichters van de Europese Vereniging van Raden van State en Hoogste Bestuursrechtcolleges (ACA Europe). Sindsdien heeft de Raad via ACA Europe bijgedragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring over advisering en bestuursrechtspraak. Vanaf 2016 is de Raad van State twee jaar lang voorzitter van ACA Europe.

Direct naar