Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Verhouding tussen wetgeving en verandering


Maatschappelijke verandering heeft een betrouwbaar bestendig kader van wet- en regelgeving nodig. Dat neemt echter niet weg dat het belang van betrouwbare bestendigheid en van verandering kunnen botsen of dat daartussen spanning bestaat. De minister van Economische Zaken zond in 2015 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de problematiek van ontwikkeling en innovatie enerzijds en beperkende wet- en regelgeving anderzijds aan de orde stelde onder de titel Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving. De brief sluit aan bij een lange rij initiatieven in het kader waarvan in de afgelopen veertig jaar de spanning tussen wetgeving en maatschappelijke verandering aan de orde is gesteld. Na de naoorlogse wederopbouwperiode, waarin wet- en regelgeving explosief met de veranderingen meegroeiden, plaatste oud-minister van Justitie Polak de kwaliteit en de coherentie van de wetgeving op de agenda. In de jaren tachtig kwam daar aandacht voor deregulering bij. Het resulteerde eind jaren tachtig in een intensief wetgevingskwaliteitsbeleid en een groeiend aantal aanwijzingen voor de wetgeving. In de daaropvolgende jaren vormden marktwerking, administratieve lasten en regeldruk nieuwe invalshoeken aan de hand waarvan die spanning aandacht kreeg.

Aandacht voor de problematiek van wetgeving en maatschappelijke verandering heeft niet geleid tot minder regels. Dat hangt ten dele samen met de groei van de rechtsbescherming en Europese regelgeving in dezelfde periode en de hang naar rechtsgelijkheid. Het onderstreept echter ook dat minder regelgeving of ruimte voor initiatief, innovatie en marktwerking in concrete gevallen doorgaans moeilijk te rijmen valt met de behoefte aan overheidsingrijpen, die zich in de rechtsstaat vertaalt in wetgeving. Want terwijl op bepaalde beleidsterreinen de regelgeving en de administratieve lasten zijn teruggedrongen, zijn er steeds nieuwe beleidsterreinen waar van intensivering sprake is. Een voorbeeld is de bankensector waar in de afgelopen jaren de regelgeving en het toezicht daarop in snelle vaart zijn toegenomen. De Afdeling advisering wees op deze ontwikkeling in haar advies over de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Deze wet voegt diverse nieuwe (deel)onderwerpen en bevoegdheden voor De Nederlandsche Bank toe aan de Wet op het financieel toezicht. De verwevenheid van wetgeving en maatschappelijke ontwikkeling neemt eerder toe dan af.