Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Onrustig jaar

Moge u in interessante tijden leven is een oud Chinees gezegde, dat naar verluidt als verwensing moet worden begrepen. In het Westen, waar problemen bij voorkeur uitdaging genoemd worden, is de gevoelswaarde van interessant een andere. Nederland maakt deze jaren interessante tijden door; het jaar 2015 was daar geen uitzondering op. Of dit interessante tijden zijn in de Chinese betekenis van het woord of in de Westerse duiding zal pas later blijken en zal in niet geringe mate afhangen van de wijze waarop thans met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wordt omgegaan.

Zeker is dat het jaar 2015 onrustig genoemd kan worden. Aanslagen in Parijs, onrust over de euro na de Griekse verkiezingen, oorlogsgeweld rond de Europese Unie en migratie van miljoenen ontheemden uit het Midden-Oosten en Afrika overschaduwden gunstige ontwikkelingen, zoals het voorzichtig economische herstel in Europa en het bereiken van universele overeenstemming over de aanpak van de aantasting van het klimaat.

De binnenlandse politiek bood evenmin een beeld van rust en stabiliteit ook al initieerde het kabinet geen nieuwe grote hervormingen, zette het economische herstel zich in Nederland beter door dan aanvankelijk verwacht en stelde het kabinet een substantiële lastenvermindering voor. Drie bewindslieden moesten aftreden, de verkiezingen voor Provinciale Staten lieten toenemende electorale verdeeldheid in het land zien en leverden toenemende parlementaire verdeeldheid op tussen de Kamers van de Staten-Generaal. De centralisatie (politie) en decentralisatie van overheidstaken in voorgaande jaren leverden nog niet de verwachte vruchten op.

Ook de samenleving bood niet een beeld van rust en stabiliteit, ondanks het feit dat voor het eerst in jaren de koopkracht van een meerderheid van de bevolking verbeterde. Zorgen over de nog steeds omvangrijke werkloosheid, pensioenen, stijgende zorgkosten, terrorisme en tegenstellingen rond de opvang van asielzoekers overschaduwden het feit dat Nederland uit internationaal onderzoek als een van de ‘gelukkigere’ landen ter wereld naar voren komt.

Voor de Raad van State was 2015 geen bijzonder jaar. De beslissing van de regering om de in voorgaande jaren in gang gezette veranderingen hun beslag te laten vinden en geen nieuwe hervormingen te initiëren, bepaalde de instroom van adviesaanvragen bij de Afdeling advisering. Het aantal stabiliseerde op het niveau van het voorgaande jaar. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak liep de instroom van nieuwe zaken iets terug. Een verminderde instroom van vreemdelingenzaken en, zij het minder, van ruimtelijke-ordeningszaken waren daar in het bijzonder oorzaak van. De voorstellen over de reorganisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie zorgden van tijd tot tijd voor hernieuwde discussie; het desbetreffende wetsvoorstel werd kort na het verslagjaar bij de Tweede Kamer ingediend.