Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Externe contacten

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2012 haar werkwijze op een aantal vlakken aangepast. Gedoeld wordt onder meer op het in voorkomende gevallen vóór de zitting informeren van partijen over punten waarover de zittingskamer wenst te worden voorgelicht en de regeling omtrent de duur van de pleitrondes ter zitting. Om te vernemen hoe deze aangepaste werkwijze wordt ervaren, onderhoudt de Afdeling bestuursrechtspraak contact met haar professionele partners.

De werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak was specifiek onderwerp van gesprek op de Dag van de Bestuursrechtspraak die in maart 2015 is gehouden. Doel van die dag is, evenals in eerdere jaren, te komen tot een gedachtewisseling tussen een vertegenwoordiging van de Afdeling bestuursrechtspraak en een breed geschakeerd aantal professionals die in hun dagelijkse praktijk frequent te maken hebben met de Afdeling bestuursrechtspraak (advocaten, vertegenwoordigers van bestuursorganen, gemachtigden van belangenorganisaties). Tijdens de bijeenkomst in maart 2015 is gesproken over de gang van zaken rond zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak en kwam ook een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde: finaliteit (Algemene kamer), de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (Ruimtelijke-ordeningskamer) en bewijslastverdeling (Vreemdelingenkamer).

De Afdeling bestuursrechtspraak organiseert tevens op regelmatige basis ontmoetingen met de bestuursrechters van de rechtbanken. Tijdens deze bijeenkomsten worden op informele wijze gedachten uitgewisseld over verschillende onderwerpen die over en weer leven. Deze ontmoeting heeft in oktober 2015 plaatsgevonden.

De Afdeling bestuursrechtsrechtspraak heeft een luisterend oor tijdens deze bijeenkomsten en houdt indien mogelijk rekening met de uitkomsten van het debat. Ook de Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht is een voorbeeld van het onderhouden van externe contacten.

Tot slot is de Afdeling bestuursrechtspraak in 2015 aan de slag gegaan met de uitkomsten van een bijeenkomst die eind 2014 is gehouden met twaalf bestuursrechtelijke experts uit de wetenschap en de praktijk, een aantal hoogleraren, rechters en advocaten. Tijdens deze bijeenkomst zijn aanbevelingen gedaan die naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak de aandacht verdienen in het kader van haar voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering. Dit heeft geleid tot de instelling van twee interne projectgroepen met als onderwerpen: extra aandacht voor de wijze van toetsen door Afdeling bestuursrechtspraak en verdere verbetering van de leesbaarheid en toegankelijkheid van uitspraken.