Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Aantallen, doorlooptijden en stand van zaken digitalisering

De Afdeling bestuursrechtspraak doet haar zaken snel, relatief goedkoop en op kwalitatief hoogwaardige wijze af. Burgers, bedrijven, bestuursorganen hebben er belang bij dat geschillen over infrastructurele projecten, bouwvergunningen, subsidies, toeslagen of asielrechten snel worden beslecht. Door de korte doorlooptijden die de Afdeling bestuursrechtspraak ook in 2015 weer heeft bereikt, worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door de lange duur van procedures, tot een minimum beperkt.

In 2015 kwamen 10.892 nieuwe zaken binnen en deed de Afdeling bestuursrechtspraak 11.799 zaken af:
2.258 zaken bij de Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.688 zaken bij de Algemene kamer en 5.853 zaken bij de Vreemdelingenkamer.

In 2015 is de gemiddelde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen 22 weken. Deze is daarmee stabiel gebleven ten opzichte van 2014 (21 weken).

Bij de Ruimtelijke-ordeningskamer was de gemiddelde doorlooptijd 29 weken, bij de Algemene kamer 30 weken en bij de Vreemdelingenkamer 15 weken. Zowel in de Ruimtelijke-ordeningskamer als in de Algemene kamer zijn de doorlooptijden ongewijzigd gebleven. Bij de Vreemdelingenkamer is er sprake van een lichte toename. Dit is te verklaren door het feit dat in 2015 een groot aantal oude zaken is afgedaan die hebben gewacht op de uitkomst van de prejudiciële procedure over de wijze waarop de geloofwaardigheid van homoseksuele geaardheid moet worden beoordeeld. Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden van zaken is te vinden in het onderdeel Bedrijfsvoering & cijfers.

In zijn brief aan de Eerste en Tweede Kamer van 16 oktober 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie bericht over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). In dit programma wordt gewerkt aan vereenvoudigde, digitale, toegankelijke en efficiënte processen op onder meer het gebied van het bestuursrecht. De basis hiervoor wordt gevormd door het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel in 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel wacht op behandeling door de Eerste Kamer.

De Afdeling bestuursrechtspraak werkt nauw samen met de Hoge Raad en het programma KEI en is in 2015 begonnen met de bouw van een digitaal portaal. Bij de inrichting van dit digitale portaal sluit de Afdeling bestuursrechtspraak aan bij de wijze waarop de rechtspraak dit portaal inricht. Via dat portaal kunnen procedures worden aangebracht, kunnen processtukken worden ingediend, krijgen partijen toegang tot alle processtukken van hun zaak en kunnen zij het verloop van de procedure volgen. Er wordt een digitale koppeling gebouwd tussen het systeem van de rechtbanken en dat van de Afdeling bestuursrechtspraak, zodat straks de dossiers in hogerberoepszaken op digitale wijze aan de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden aangeleverd.

Daarnaast is de Afdeling bestuursrechtspraak verder gegaan met de ontwikkeling van het digitaal dossier voor intern gebruik. In 2014 hebben een unit in de Ruimtelijke-ordeningskamer en een unit in de Vreemdelingenkamer proefgedraaid met een eerste versie van het digitaal dossier. In 2015 heeft de Vreemdelingenkamer een verbeterde versie van het digitaal dossier in het kader van een pilot in gebruik genomen. Na de evaluatie van deze pilot zal het werken met het digitaal dossier verder in de organisatie worden ingevoerd. Ook in 2015 zijn zittingen gehouden in de Vreemdelingenkamer en in de Ruimtelijke-ordeningskamer met gebruik van het digitaal dossier.