Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Adviezen en voorlichtingen
De Afdeling advisering is een politiek orgaan in die zin dat zij adviseert vanuit de optiek van het algemeen belang. Zij is echter geen partijpolitiek orgaan. De Afdeling advisering heeft naast ‘gewone’ adviezen in 2015 ook voorlichtingen, een ongevraagd advies en rapporten in het kader van het begrotingstoezicht uitgebracht.

Direct naar

Toekomstbestendige wetgeving

Toekomstbestendigheid van wetgeving vergt in de eerste plaats weerbaarheid: regels moeten grenzen trekken die zo fundamenteel zijn dat ze de dynamiek van technische, economische en maatschappelijke innovaties kunnen verduren. Weerbaarheid van wetten houdt in dat waarborgen worden geboden en dat de normering duidelijk en richtinggevend is. Maar vermijd onnodige detaillering.

Direct naar

Delegatie en ontbreken van grondslagen
In 2015 zijn nogal wat ontwerpbesluiten voor advisering aangeboden die niet berusten op een toereikende wettelijke grondslag. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een aangepast rekenexamen. Het is daarnaast niet mogelijk om bij lagere regelgeving af te wijken van hogere regelgeving, behalve bij experimentenwetgeving en in een noodsituatie.

Direct naar

Toezichtwetgeving
In de advisering over toezicht vallen in 2015 drie punten op. In de eerste plaats komt in een aantal adviezen de verhouding tussen interne en externe toezichthouders aan de orde. Een tweede punt gaat over de inrichting van het toezicht. Een derde punt heeft betrekking op de doorberekening van toezichtskosten.

Direct naar

Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van wetgeving is een vast onderdeel van het toetsingskader van de Afdeling advisering. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer of de invoeringstermijn afdoende is en of voldoende aandacht is besteed aan eventueel noodzakelijk overgangsrecht. De Afdeling advisering heeft in 2015 in een aantal adviezen hierover een opmerking gemaakt.

Direct naar

Inwerkingtreding en Wet raadgevend referendum
Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de inwerkingtredingsbepalingen in wetsvoorstellen. Met een termijn van minimaal acht weken is er voldoende tijd om een eventueel verzoek in te dienen voor het houden van een referendum. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Direct naar

Unierecht
Bij de totstandkoming van wetgeving speelt het Unierecht een belangrijke rol. Veel wetsvoorstellen strekken tot implementatie van EU-richtlijnen of tot uitvoering van EU-verordeningen. Opvallend is dat in 2015 verschillende implementatievoorstellen bij de Afdeling advisering aanhangig zijn gemaakt na het verstrijken van de omzettingstermijn van de desbetreffende Unieregelgeving.

Direct naar

Reacties op adviezen
De regering is niet verplicht de adviezen over te nemen. Wel mag worden verwacht dat zij adequaat motiveert waarom zij een adviesopmerking niet overneemt. Dat is cruciaal voor een goede dialoog en een goed debat in het parlement. Zo ontstaat een systeem van 'pas toe of leg uit'. Dat vervult een functie bij het waarborgen van de kwaliteit van wetgeving.

Direct naar