Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Onder druk van veranderingen in economie en samenleving zal de behoefte aan wet- en regelgeving in de komende jaren onverminderd groot zijn. Wet- en regelgeving die maatschappelijke dynamiek ondersteunen en sturen zonder deze onnodig te belemmeren. Oplossingen daarvoor moeten worden gezocht in de kwaliteit van de bestuurlijke en wetgevende besluitvorming. Alleen door verschillende belangen en waarden adequaat in het proces van besluitvorming mee te wegen, is een doelmatige en evenwichtige afstemming van de betrokken belangen mogelijk. Het bereiken van politieke overeenstemming enerzijds en de bestuurlijk juridische afweging en besluitvorming anderzijds schuiven steeds meer ineen. Ze worden zelfs omgekeerd doorlopen. Dit stelt hoge eisen aan juridische kennis en inzichten op het moment van besluitvorming. Deze zijn echter niet steeds even goed gewaarborgd.

Lees verder ›

Het functioneren van de Afdelingen bestuursrechtspraak en advisering vraagt om gedegen kennis van de constitutionele en staatkundige regels, inzicht in de bestuurlijke praktijk en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden. Op de kennisgebieden Europees recht en constitutioneel recht is brede kennis en deskundigheid vereist. In zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak geldt uit oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. In beide Afdelingen kunnen gelijke thema’s of vragen van Europees en constitutioneel recht aan de orde zijn. De Raad van State heeft zijn werkproces zo ingericht dat deze kennis optimaal wordt benut en toegepast in beide Afdelingen.

Lees verder ›

De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Zij adviseert over alle wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. Dat doet zij niet als deskundigenraad. Zij adviseert vanuit een algemene juridische deskundigheid en een politiek-bestuurlijke invalshoek. Zij doet dat aan de hand van een vast toetsingskader. Dit toetsingskader is drieledig: beleidsanalytisch, juridisch en wetstechnisch.

Lees verder ›

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij heeft ook in 2015 laten zien in staat te zijn een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte doorlooptijden. Naast tijdigheid is eenheid in de samenhang van de uitspraken een belangrijk kwaliteitscriterium. Bewaken van rechtseenheid en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven onverminderd belangrijk in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees verder ›