Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De conclusiezaken in 2014
Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
Belangwekkende uitspraken
Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

Interne overlegstructuur

De Afdeling bestuursrechtspraak kent een aantal procedurele waarborgen voor interne kwaliteitsbewaking van haar uitspraken, die vooral gericht zijn op de aspecten consistentie, voorspelbaarheid en tijdigheid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daartoe op staatsradenniveau verschillende overleggen georganiseerd.

Kameroverstijgende onderwerpen (zoals zittingsindelingen, het bewaken van de jurisprudentielijnen van de Afdeling bestuursrechtspraak als geheel, het organiseren van intervisie) die ook over de dagelijkse gang van zaken binnen de Afdeling bestuursrechtspraak gaan, bespreekt de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in een wekelijks overleg met de voorzitters van de Ruimtelijke-ordeningskamer, Vreemdelingenkamer en Algemene kamer. Zaken met kameroverstijgende onderwerpen van juridische aard worden maandelijks besproken in het overleg van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de voorzitters van de drie kamers en de voorzitters van de units van de kamers (het zogenoemde juridisch voorzittersoverleg). Dit overleg stelt ook notities over procesrechtelijke onderwerpen vast.

Zaken waarin een rechtsvraag aan de orde is die niet kamer- of rechtsgebiedoverstijgend is, maar die wel het belang van de zaak overstijgt, worden besproken in een van de speciaal hiervoor ingestelde interne beraden. Deze beraden komen ten minste een of twee keer per maand bijeen: het Ruimtelijke-ordeningsberaad, het Vreemdelingenberaad, het Wabo-beraad, het A2/A3-overleg, de schadecommissie en het boeteberaad.

Wanneer een zaak wordt geagendeerd voor een beraad, worden de leden van de zittingskamer voor het beraad uitgenodigd om in goed overleg tot gezamenlijk gedragen jurisprudentielijnen te komen. Vanzelfsprekend berust de eindverantwoordelijkheid voor de uitspraak bij de zittingskamer zelf. Door een zaak waarin een lijn moet worden uitgezet of verduidelijkt, in één van de verschillende overleggen te agenderen, wordt bovendien bereikt dat op breder niveau wordt meegedacht over de problematiek die aan de orde is. Dit komt de kwaliteit van de uitspraken ten goede. In evaluatiegesprekken die in 2014 met alle staatsraden van Bestuursrechtspraak zijn gevoerd, kwam naar voren dat deze overleggen buitengewoon nuttig zijn voor het verzekeren van de kwaliteit van de uitspraken. Bij de samenstelling van deze beraden wordt in het bijzonder gelet op het verzekeren van grote deskundigheid op het werkterrein van het desbetreffende beraad. Zo hebben onder meer een aantal oud-hoogleraren omgevingsrecht zitting in het Wabo-beraad.

Voor de Afdeling bestuursrechtspraak is een juiste toepassing van het Europese recht en de grondrechten van essentieel belang. In zaken waarin Europeesrechtelijke of constitutionele kwesties spelen, wordt bij de voorbereiding van de zitting en de uitspraak de expertise betrokken die voortkomt uit onderzoek en studie. Ook hier geldt dat de zittingskamer in alle onafhankelijkheid bepaalt wat ze doet met de aangereikte adviezen.

Ten slotte bestaat er binnen de Afdeling bestuursrechtspraak de Commissie bestuurs(proces)recht. Hierin worden niet zozeer aanhangige zaken geagendeerd, maar meer algemene vraagstukken van rechterlijk beleid. Werkwijzen die de Commissie aanbeveelt, worden in het juridisch voorzittersoverleg besproken en door deze aan de  zittingskamers aanbevolen.