Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De conclusiezaken in 2014
Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
Belangwekkende uitspraken
Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

De Afdeling bestuursrechtspraak vindt het belangrijk haar zaken op kwalitatief hoogwaardige wijze en zo snel mogelijk af te doen. Burgers, bedrijven, bestuursorganen hebben er belang bij dat geschillen over infrastructurele projecten, bouwvergunningen, subsidies, toeslagen of asielrechten snel worden beslecht. Door de korte doorlooptijden die de Afdeling bestuursrechtspraak ook in 2014 weer heeft bereikt, worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door de lange duur van procedures, tot een minimum beperkt.

In 2014 kwamen 12.086 nieuwe zaken binnen en deed de Afdeling bestuursrechtspraak 12.806 zaken af: 2.215 zaken in de Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.941 zaken in de Algemene kamer en 6.650 zaken in de Vreemdelingenkamer.

De gemiddelde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen is in 2014 teruggebracht naar 21 weken. In 2013 was dit nog 27 weken.

Bij de Ruimtelijke-ordeningskamer is de gemiddelde doorlooptijd in 2014 29 weken, bij de Algemene kamer is deze 30 weken en bij de Vreemdelingenkamer 13 weken.

De gemiddelde doorlooptijd in de Vreemdelingenkamer is in 2014 aanzienlijk korter dan die van 2013 (toen: 24 weken). Dit is te verklaren door een combinatie van twee factoren. De doorlooptijd was in 2013 (evenals in voorgaande jaren) relatief hoog, doordat in dat jaar het laatste deel van de hoge instroom van vreemdelingenzaken uit de jaren 2010-2011 is afgedaan. In 2014 was er minder instroom van vreemdelingenzaken ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gaf ruimte om in 2014 de doorlooptijd aanzienlijk te verkorten.

Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden is te vinden in het onderdeel Bedrijfsvoering & cijfers van het digitale jaarverslag.

In 2014 is het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht ingediend bij de Tweede Kamer. Om deze vereenvoudiging en digitalisering mogelijk te maken heeft de Raad voor de rechtspraak samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) ingericht. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2014 heeft de minister van Veiligheid en Justitie bericht over de voortgang van dat programma. In het programma wordt gewerkt aan vereenvoudigde, digitale, toegankelijke en efficiënte processen op onder meer het rechtsgebied bestuursrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak werkt nauw samen met het programma Kwaliteit en Innovatie en is gestart met de ontwikkeling van een eigen digitaal portaal. Streven is per januari 2016 een werkend portaal te hebben. Via dat digitaal portaal kunnen dan procedures worden aangebracht en processtukken worden ingediend. Partijen krijgen toegang tot alle processtukken van hun zaak en ze kunnen het verloop van de procedure volgen. Bij de ontwikkeling van het digitaal portaal sluit de Afdeling bestuursrechtspraak aan bij de wijze waarop dit portaal voor de rechtspraak wordt ingericht. Voorts is in het afgelopen  jaar in een aantal units ervaring opgedaan met het werken met digitale dossiers. Ook hebben de Vreemdelingenkamer en de Ruimtelijke-ordeningskamer hun eerste digitale zittingen gehouden. Op basis van deze ervaringen wordt het digitale dossier verder ontwikkeld. Bedoeling is dat in de loop van 2015 meer units gaan werken met het digitale dossier.