Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan de Raad van State zelf. Meer informatie op raadvanstate.nl/cookies.

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Onafhankelijk begrotingstoezicht

Met ingang van 1 januari 2014 is de Afdeling advisering als instantie aangewezen die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Deze functie vloeit voort uit het Stabiliteitsverdrag dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) in 2012 hebben gesloten. De Afdeling advisering heeft in september 2014 voor het eerst de begroting beoordeeld in het licht van de Europese begrotingsafspraken. De beoordeling als toezichthouder moet worden onderscheiden van het traditionele advies over de Miljoenennota dat de Raad van State al decennialang uitbrengt. Vanaf 2015 verschijnt de beoordeling van de ontwerpbegroting aan de Europese begrotingsregels als een apart document bij de Miljoenennota.

Gelet op de essentiële stappen in het nationale begrotingsbeleid en op de praktijk die zich in andere Europese landen ontwikkelt, rapporteert de Afdeling advisering ook in het voorjaar. In het voorjaar publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de eerste kortetermijnramingen van de economische en budgettaire vooruitzichten. Op datzelfde moment stelt de regering de hoofdlijnen van het budgettaire beleid vast. Vóór 1 mei moet de regering het jaarlijkse stabiliteitsprogramma aan de Europese Commissie en de Raad van Ministers uitbrengen.

De beoordelingen van de Afdeling advisering komen in goede samenwerking met het CPB tot stand. De taakverdeling houdt in dat het CPB het opstellen van onafhankelijke ramingen en analyses uitvoert, zoals ook is vastgelegd in de Wet houdbare overheidsfinanciën. De normatieve beoordeling van de naleving van de Europese begrotingsafspraken berust op grond van dezelfde wet bij de Afdeling advisering. In het voorjaar gebruikt de Afdeling advisering daarbij in het bijzonder de eerste kortetermijnramingen en budgettaire vooruitzichten die zijn gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan. In september gebruikt ze die van de Macro Economische Verkenning.

Op 13 april 2015 heeft de Afdeling advisering voor de eerste keer de voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015 gepubliceerd. Daarin concludeert zij dat de budgettaire vooruitzichten die de regering heeft opgenomen in het Stabiliteitsprogramma, voldoen aan de Europese begrotingsregels. Gegeven de onzekerheden in de economische en budgettaire vooruitzichten voor 2015 en 2016 zijn de marges evenwel nog zeer smal. Dit noopt tot behoedzaamheid en alertheid. Eén van de aandachtspunten is dat de veronderstelde beheersing van de zorguitgaven in hoge mate het positieve beeld over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn bepaalt. Hoewel de afgelopen twee jaar duidelijke vooruitgang is geboekt bij de beheersing van de zorguitgaven is de vraag hoe bestendig deze is. De meerjarencijfers in de Miljoenennota 2015 voor de jaren tot 2019 geven weer een relatief hoge groei aan.